[1]
ยาระณะ ช. ., พงศาปรมัตถ์ ภ., ตั้งศรีวงศ์ ส. ., และ สนชัย ศ. ., “ระบบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก: การวิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม ”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 154–173, ธ.ค. 2020.