[1]
สัยวุฒิ ศ., “แนวทางการสร้างผู้ประกอบการสำหรับกลุ่มผู้พิการ ในโครงการนำร่อง กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 77–102, เม.ย. 2021.