[1]
พุ่มบัณฑิต ช. ., “ภาพลักษณ์องค์กร คุณค่าตราสินค้า และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ธุรกิจบริการ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมจันทรเกษมปาร์ค”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 58–76, เม.ย. 2021.