[1]
กันฟัก น. . และ ชาญวิชัย ก. ., “การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตา กรณีศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปภัมถ์ จังหวัดเชียงใหม่”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 25–41, เม.ย. 2021.