[1]
รุจิรวรรณคีรี ว., “ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นและอัตราการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 163–180, เม.ย. 2021.