[1]
ศรีอาจ บ. ., ศรีทอง ช. ., ศิริโวหาร ธ. ., และ คลังพหล ก. ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการผลิตในโรงงานพลาสติกประเภทขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติก ชนิดเทอร์มอพลาสติก”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 103–113, เม.ย. 2021.