[1]
บุญรักษา ธ., ดวงภุมเมศ น. ., และ เตชะวงค์เสถียร ก. ., “สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 143–162, เม.ย. 2021.