[1]
แก้วสมพงษ์ ณ. และ พลแหลม ก. ., “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อการปรับตัวของ อัตราผลตอบแทนทองคำในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง GVAR”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 127–142, เม.ย. 2021.