[1]
อุตรนคร ป. และ เกียรติมานะโรจน์ ธ. ., “รูปแบบการจัดหาและรวบรวมอ้อยส่งให้โรงงานน้ำตาลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมอ้อย บ้านวังยาว ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 9–24, เม.ย. 2021.