[1]
บุญปู่ อ. และ เนตยานันท์ ส. ., “การลงทุนแบบเน้นคุณค่า : ขอบเขตความรู้การลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมบริการของไทย”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 1–14, ส.ค. 2020.