จงสุขสมสกุล พนิดา. 2016. “The Memoirs and Memorials of Jacques De Coutre: Security”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 11 (Special):114-18. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62449.