ผลเจริญ สุภาวิตา, และ ไชยะกุล ฐิติมา. 2016. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 11 (Special):101-13. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62448.