จันทร์เจริญ พิมลพรรณ, และ ชาญวิชัย กิตติมา. 2016. “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 11 (Special):73-86. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62446.