ชุมนุมวัฒน์ ทรงพล. 2016. “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผู้ค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ของนิสิต – นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 11 (Special):62-72. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62444.