รักเหล่า ฐิติรัตน์. 2016. “การประเมินค่าตนเองและผู้อื่น: การมีส่วนร่วมในการรักษาของผู้ย้ายถิ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี และบุคลากรทางด้านสุขภาพ”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 11 (Special):44-61. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62442.