ขุนศรี จิราพร. 2016. “การต่อรองอำนาจของวัฒนธรรมท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์สื่อ”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 11 (Special):29-43. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62435.