ชาญวิชัย กิตติมา. 2016. “ศักยภาพในการสื่อสารด้วยความตลก ของ ‘จำอวดหน้าม่าน’”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 11 (Special):21-28. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62430.