บุญรักษา ธีรพงษ์, และ วอกลาง นวพันธ์. 2016. “แนวทางการบริหารองค์การด้วยหลักธรรม”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 11 (Special):4-20. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62426.