อินทสิงห์ ไพศาล. 2016. “โฆษกกระทรวง : พลังข่าวสารพีอาร์อีกมิติ”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 11 (Special):1-3. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62423.