ประสมทอง นวพร, พูลเจริญ ณัฐเชษฐ์, วงศ์สารศรี พยอม, และ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ กังวาน. 2014. “โมเดลสมการโครงสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 9 (1):113-26. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54963.