โสภา อภิญญาภรณ์, เหลี่ยมปรีชา วศิน, และ พูลเจริญ ณัฐเชษฐ์. 2016. “ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มการศึกษาในระบบบล็อกโอเคเนชั่น”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 9 (1):31-43. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54915.