เสน่ห์ นมะหุต กนกกาญจน์. 2013. “การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 8 (1):74-84. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54863.