ดาราวงษ์ ชลธิศ. 2013. “ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับ AEC”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 8 (1):39-50. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54853.