ดาราวงษ์ ชลธิศ. 2016. “การเพิ่มสมรรถนะการดูดซึมความรู้ให้กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ SMEs ไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 10 (1):4-14. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54790.