ดวงภุมเมศ นันทิยา. 2007. “ความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพในประเทศไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 2 (1):153-63. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54021.