พูลเจริญ ณัฐเชษฐ์. 2007. “หลักพื้นฐานของการจัดการความรู้ : การประสานแนวคิดแบบพุทธกับแนวคิดการจัดการความรู้”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 2 (1):45-70. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54017.