จาติกวณิช กรณ์. 2021. “ชีวิตวิถีใหม่ กับภูมิภาคไทยหลังโควิด ร่วง รอด รุ่ง?”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):1-8. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/248739.