นมะหุต กนกกาญจน์ เสน่ห์. 2021. “การบูรณาการทฤษฎีการเเพร่กระจายนวัตกรรมกับการรับรู้ความเสี่ยงเเละทัศนคติเพื่อวัดความตั้งใจในการใช้บริการโมบายเเบงก์กิ้งของผู้สูงอายุในประเทศไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):198-222. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/245087.