โพธิผละ วราภรณ์. 2021. “การใช้ระบบการควบคุมทางการบริหารในการจัดการความขัดแย้งของวัตถุประสงค์ สำหรับกิจการเพื่อสังคม”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):181-97. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/243787.