พิบูลภานุวัธน์ สิรินทร, ดวงภุมเมศ นันทิยา, และ ศศิวงศาโรจน์ ขวัญจิต. 2020. “สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: การสร้างนักสื่อสารสุขภาวะสูงอายุที่รู้เท่าทันสื่อ”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 15 (3):174-91. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/243561.