ยาระณะ ชนิดา, พงศาปรมัตถ์ ภัทรพร, ตั้งศรีวงศ์ สุนทรีย์, และ สนชัย ศิรัตน์. 2020. “ระบบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก: การวิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 15 (3):154-73. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/242707.