สัยวุฒิ ศิริรัตน์. 2021. “แนวทางการสร้างผู้ประกอบการสำหรับกลุ่มผู้พิการ ในโครงการนำร่อง กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):77-102. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/241964.