พุ่มบัณฑิต ชนินทร์. 2021. “ภาพลักษณ์องค์กร คุณค่าตราสินค้า และความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ธุรกิจบริการ ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมจันทรเกษมปาร์ค”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):58-76. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240811.