สกุณา อมรเทพ, และ ไชยรัตน์ รัฐพล. 2021. “การสร้างสรรค์รายการเพลงบนยูทูบ: กรณีศึกษาบริบททางวัฒนธรรมดิจิทัล ในการเปิดรับชมรายการเพลงของผู้ชมในประเทศไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):42-57. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240685.