กันฟัก นุชสรา, และ ชาญวิชัย กิตติมา. 2021. “การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้พิการทางสายตา กรณีศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปภัมถ์ จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):25-41. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240643.