รุจิรวรรณคีรี วรินทรา. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นและอัตราการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):163-80. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240547.