ศรีอาจ บรรเทิง, ศรีทอง ชาคริต, ศิริโวหาร ธีร์ธนิกษ์, และ คลังพหล กันต์ฤทัย. 2021. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการผลิตในโรงงานพลาสติกประเภทขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติก ชนิดเทอร์มอพลาสติก”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):103-13. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240296.