บุญรักษา ธีรพงษ์, ดวงภุมเมศ นันทิยา, และ เตชะวงค์เสถียร กรญาณ์. 2021. “สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):143-62. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/239865.