เขียวมีส่วน วรลักษณ์. 2021. “แนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอดีตสู่ปัจจุบัน บนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):114-26. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/235886.