แก้วสมพงษ์ ณฉัตร์ชพงษ์, และ พลแหลม กัญญ์วรา. 2021. “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อการปรับตัวของ อัตราผลตอบแทนทองคำในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง GVAR”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):127-42. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/235611.