อุตรนคร ปนัดดา, และ เกียรติมานะโรจน์ ธีระ. 2021. “รูปแบบการจัดหาและรวบรวมอ้อยส่งให้โรงงานน้ำตาลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมอ้อย บ้านวังยาว ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 16 (1):9-24. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/215606.