บุญปู่ อนุสรณ์, และ เนตยานันท์ สัมพันธ์. 2020. “การลงทุนแบบเน้นคุณค่า : ขอบเขตความรู้การลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมบริการของไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 15 (2):1-14. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/205333.