จงสุขสมสกุล พ. The Memoirs and Memorials of Jacques de Coutre: Security. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 11, n. Special, p. 114–118, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62449. Acesso em: 29 พ.ย. 2022.