ผลเจริญ ส.; ไชยะกุล ฐ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 11, n. Special, p. 101–113, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62448. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.