จันทร์เจริญ พ.; ชาญวิชัย ก. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 11, n. Special, p. 73–86, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62446. Acesso em: 6 ธ.ค. 2022.