ชุมนุมวัฒน์ ท. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผู้ค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ของนิสิต – นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 11, n. Special, p. 62–72, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62444. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.