รักเหล่า ฐ. การประเมินค่าตนเองและผู้อื่น: การมีส่วนร่วมในการรักษาของผู้ย้ายถิ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี และบุคลากรทางด้านสุขภาพ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 11, n. Special, p. 44–61, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62442. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.