ขุนศรี จ. การต่อรองอำนาจของวัฒนธรรมท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์สื่อ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 11, n. Special, p. 29–43, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62435. Acesso em: 9 ธ.ค. 2022.