ชาญวิชัย ก. ศักยภาพในการสื่อสารด้วยความตลก ของ “จำอวดหน้าม่าน”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 11, n. Special, p. 21–28, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62430. Acesso em: 6 ธ.ค. 2022.