บุญรักษา ธ.; วอกลาง น. แนวทางการบริหารองค์การด้วยหลักธรรม. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, [S. l.], v. 11, n. Special, p. 4–20, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62426. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.